Σχετικά με το ICDD

Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (International Centre for Diffraction Data® (ICDD®)) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή, δεδομένων περίθλασης σκόνης για την ταυτοποίηση κρυσταλλικών υλικών. Το κέντρο ICDD έχει διεθνή εκπροσώπηση με μέλη από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και την βιομηχανία.

Το Όραμά μας - Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης θα συνεχίσει να αναπτύσσει εργαλεία και να υποστηρίζει την απαιτούμενη εκπαιδευτική διαδικασία για την ανάλυση των υλικών του αύριο.

Η Αποστολή μας - Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης θα συνεχίσει να είναι το παγκόσμιο κέντρο για την  διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων περίθλασης και συναφών τεχνικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας. Το ICDD προωθεί την εφαρμογή των μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας με την παροχή φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών.

Σύντομη ιστορική αναδρομή του ICDD
Μετά την ανάπτυξη των πρώτων τεχνικών περίθλασης ακτίνων-Χ κόνεως στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, έγινε εμφανής η ανάγκη για την κεντρική συλλογή των διαγραμμάτων περίθλασης γνωστών φάσεων. Η δημοσίευση δύο εγγράφων ορόσημο το 1930 από επιστήμονες της Dow Chemical Company σχετικά με την αρχειοθέτηση και τη χρήση των δεδομένων κόνεως για την ανάλυση φάσεων, έδωσε το έναυσμα  για την σύσταση της μεικτής επιτροπής για τη χημική ανάλυση με μεθόδους περίθλασης ακτίνων-Χ κόνεως (Joint Committee for Chemical Analysis by Powder Diffraction) που ιδρύθηκε το 1941. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας αρχική βάσης δεδομένων περιθλάσεως ακτίνων-Χ, η οποία έγινε γνωστή ως το «αρχείο περίθλασης κόνεως» Powder Diffraction File™ (PDF®). Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε αρχικά από την Επιτροπή Ε-4 της Αμερικανικής Εταιρείας Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials, ASTM). Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών, άλλοι επαγγελματικοί φορείς δήλωσαν την υποστήριξή τους, με αποκορύφωμα το 1969 όπου ιδρύθηκε η «μεικτή επιτροπή προτύπων για την περίθλαση κόνεως» (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, JCPDS). Η JCPDS ιδρύθηκε για με σκοπό την διατήρηση και τον εμπλουτισμό της PDF. Το 1978, το όνομα του οργανισμού άλλαξε σε Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (ICDD), προκειμένου να αναδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο, την δέσμευση στη δεδομένη επιστημονική προσπάθεια.

Ο Οργανισμός
Ο οργανισμός έχει ως ενεργά μέλη περίπου 300 επιστήμονες από όλο τον κόσμο από τα οποία επιλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών και των υποεπιτροπών. Τα μέλη, οι οποίοι είναι εθελοντές, συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις στον τομέα της περίθλασης ακτίνων-Χ σκόνης και των συναφών επιστημονικών κλάδων. Η σύνθεση των μελών αποτελείται από επιστήμονες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και την βιομηχανία. Η ετήσια συνάντηση των μελών παρέχει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών που σχετίζονται με την επιστημονική κοινότητα και την οργάνωση, τη σχεδίαση και την ανασκόπηση των σχετικών ενεργειών και διαδικασιών με το ICDD. Η κεντρική διοίκηση του οργανισμού βρίσκεται στην Πενσυλβάνια, ΗΠΑ (Newtown Square, Pennsylvania) όπου το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και τη διανομή των βάσεων δεδομένων που προσφέρονται από το ICDD.

Υποτροφία στην Κρυσταλλογραφία Ludo Frevel
Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (ICDD) έχει ιδρύσει ένα σύστημα υποτροφιών με σκοπό την ενθάρρυνση ελπιδοφόρων μεταπτυχιακών φοιτητών στην συνέχιση της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της κρυσταλλογραφίας, με το όνομα: Υποτροφία Ludo Frevel. Ο Δρ. Ludo Frevel υπήρξε πρωτοπόρος στην επιστήμη της περίθλασης ακτίνων-Χ και ήταν και ο ιδρυτής της υποτροφίας. Πεπεισμένο για την ευεργετική συνέργεια των προτεινόμενων υποτροφιών για έρευνα προσανατολισμένη στο πεδίο της κρυσταλλογραφίας, το ICDD έχει ζητήσει κεφάλαια από τον ιδιωτικό και το βιομηχανικό τομέα για την υποστήριξη αυτού του προγράμματος. Από το 1991 μέχρι σήμερα, το ICDD έχει απονείμει 191 υποτροφίες, συνολικού ύψους άνω των $454,750. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Stephanie Jennings (sjennings@icdd.com) για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο Περίθλασης Κόνεως (Powder Diffraction File™, PDF)
Το PDF® είναι μια συλλογή από μονοφασικά διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ κόνεως υπό την μορφή πινάκων δεδομένων των χαρακτηριστικών αποστάσεων πλέγματος και των αντίστοιχων σχετικών εντάσεων μαζί με βιβλιογραφικές, φυσικές και κρυσταλλογραφικές ιδιότητες. Η δημιουργία, η συντήρηση, ο εμπλουτισμός και η διάδοση ενός τέτοιου αρχείου ήταν ο πρωταρχικός στόχος για την ίδρυση του ICDD και των προγενέστερων οργανισμών.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο, το PDF™ διατίθεται σε μια ποικιλία μέσων - βιβλία, USB και DVD. Το PDF έχει διάφορα δευτερεύοντα αρχεία δεδομένων τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ορυκτά, μέταλλα και κράματα, ιατροδικαστικά και άλλα υλικά . Υπάρχει επίσης ένα εκπαιδευτικό πακέτο για χρήση στην διδασκαλία. Με τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι χρήστες είναι σε θέση να ταιριάζουν τα δεδομένα του αρχείου με τα εργαστηριακά δεδομένα τους.

Συλλογή δεδομένων για το PDF ®  
Τα δεδομένα που εμπεριέχονται στο PDF προέρχονται από την συνεισφορά επιστημόνων ανά τον κόσμο, από εταιρικά εργαστήρια, από βιβλιογραφική έρευνα και από το πρόγραμμα Grant-in-Aid. Γίνεται επίσης ενδελεχής, από το προσωπικό (όχι από υπολογιστή), αναζήτηση δεδομένων περίθλασης σε περίπου 200 επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και χιλιάδες πηγές αποδελτιώνονται με αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. Επίσης καλύπτονται ευρεσιτεχνίες και διατριβές ενώ το υπόλοιπο της βιβλιογραφίας καλύπτεται από online αναζητήσεις. Το αρχείο παραθέτει περισσότερες από 1.3 εκατομμύρια αναφορές.
Δεδομένα επίσης προέρχονται από συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως National Institute of Standards and Technology (NIST), Fachinformationszentrum (FIZ), Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC), and Material Phases Data System (MPDS).

Διασφάλιση Ποιότητας της PDF
Όλα τα δεδομένα εξετάζονται εξονυχιστικά και αξιολογούνται από συντακτική ομάδα. Κάθε διάγραμμα πρέπει να περάσει επιτυχώς από τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης προτού συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων PDF. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι απαιτήσεις ποιότητας ειδικά για τα πρότυπα αναφοράς εξελίσσονται επίσης. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες στο PDF υφίστανται διαρκή αξιολόγηση με στόχο την ακρίβεια και την υψηλή ποιότητα.