Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (Πρόγραμμα GRANT-IN-AID)
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη υψηλή ποιότητα των εγγραφών στις βάσεις δεδομένων και η συνεχής ροή και ενσωμάτωση σημαντικών νέων υλικών, το ICDD προσφέρει το πρόγραμμα Grant-in-Aid. Αυτό ενθαρρύνει τους επιστήμονες που ασχολούνται με νέα υλικά να συλλέγουν δεδομένα περίθλασης υψηλής ποιότητας και να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά στο ICDD ώστε να συμπεριληφθούν στο αρχείο περίθλασης κόνεως (PDF). Η χρηματοδότηση Grant-in-Aid (GIA) είναι ανοικτή σε όλους τους ειδικευμένους στον τομέα της περίθλασης ακτίνων-Χ. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται σε ανταγωνιστική βάση. Μια επιτροπή ελέγχου που αποτελείται από μέλη του ICDD, εξετάζει τις προτάσεις επιχορήγησης και το προσωπικό του ICDD παρέχει την τεχνική βοήθεια για τη διαχείριση του προγράμματος.

Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος GIA είναι η παροχή νέων δεδομένων περίθλασης, υψηλής ποιότητας, που θα ενσωματωθούν στην PDF και θα έχουν εξέχουσα σημασία για την βιομηχανία και τον σχετικό επιστημονικό χώρο. Η επιτυχία του προγράμματος είναι δεδομένη και εμφανής από τη σταθερή αύξηση του ποσοστού των βέλτιστων καταχωρήσεων (star entries) και του υψηλού επιπέδου των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Πάνω από το 85% των διαγραμμάτων GIA είναι βέλτιστης ποιότητας.

Μέσω αυτής της διαδικασίας επιχορήγησης, υλικά ημιαγωγών, ηλεκτρονικά υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα και καταλύτες, μεταξύ άλλων, προστίθενται συνεχώς στη βάση δεδομένων PDF. Σχετικές υποεπιτροπές του ICDD επανεξετάζουν τα δεδομένα στη βάση PDF και προτείνουν νέα υλικά προς μελέτη. Οι χρήστες της βάσης δεδομένων είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να προτείνουν υλικά προς μελέτη. Πολλά από τα δεδομένα της PDF είναι άμεσο αποτέλεσμα προτάσεων μελών και χρηστών. Ο εκδότης (Editor-in-Chief) καταρτίζει έναν κατάλογο των επιθυμητών νέων υλικών που υποβάλλονται από τις ομάδες εργασίας. Ο δικαιούχος της επιχορήγησης μπορεί επίσης να προτείνει μια νέα σειρά υλικών. Εναλλακτικά ο εκδότης προτείνει τους υποψηφίους υψηλής προτεραιότητας.
Το πρόγραμμα είναι διεθνές. Η διάρκεια του GIA είναι 12 μήνες με δύο κύκλους ανά έτος. Ο Κύκλος Ι αρχίζει από 1ης Απριλίου ενώ ο Κύκλος II αρχίζει 1η Οκτωβρίου.

Grant-in-Aid Διαδικασίες μέσω web
Αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω internet. Αυτό επιτρέπει την υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων επιχορήγησης μέσω του Διαδικτύου. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα προτεινόμενα υλικά μπορούν ελεγχθούν εκ των προτέρων, προ υποβολής, και να συγκριθούν σε με αυτά του online καταλόγου των εκατοντάδων χιλιάδων υλικών που είναι ήδη ενσωματωμένα στην PDF και τις χιλιάδες των υλικών που υποβάλλονται για επεξεργασία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, οι εν δυνάμει επιχορηγούμενοι καλούνται να ελέγχουν τις προταθείσες ενώσεις πριν από την υποβολή των προτάσεών τους. Η λίστα αυτή ενημερώνεται από το  Science Department του ICDD δύο φορές το χρόνο, τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, σε συγχρονισμό με τους δύο ετήσιους κύκλους επιχορήγησης.
Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι η Επιτροπή Grant-in-Aid μπορεί να εργαστεί εξ αποστάσεως και επομένως να αξιολογήσει τις προτάσεις μέσω ενός συνδυασμού αλληλογραφίας και κλήσεων τηλεδιάσκεψης. Οι προτάσεις, τα βιογραφικά των ερευνητών και τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα στην επιτροπή. Αυτό επιτρέπει στην επιτροπή να απαρτίζεται από διεθνείς εμπειρογνώμονες, από διαφορετικές χώρες και ηπείρους. Η εξ αποστάσεως κριτική γίνεται για χρονική περίοδο αρκετών εβδομάδων.

Οι «κλασικές» συνεδριάσεις των μελών της επιτροπής έχουν μετατραπεί σε τηλεδιασκέψεις ώστε να συμβαδίζουν τόσο με το μεγάλο μέγεθος της βάσης δεδομένων όσο και την εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών από το διεθνές στερέωμα. 

Μάθετε περισσότερα για το Grant-in-Aid (Στην αγγλική γλώσσα)