Εγγραφή ως μέλος

Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (International Centre for Diffraction Data (ICDD)) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή δεδομένων περίθλασης σκόνης στη μορφή του Αρχείου Περίθλασης Κόνεως (Powder Diffraction File™). To ICDD έχει δεσμευτεί για την προώθηση των εφαρμογών των μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο οργανισμός έχει ως ενεργά μέλη περίπου 300 επιστήμονες από όλο τον κόσμο από τα οποία επιλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών και των υποεπιτροπών. Βασική λειτουργία των μελών είναι η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η ενεργός συμμετοχή των μελών σε πληθώρα δραστηριοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης πιστεύει ότι η συμμετοχή δεν είναι απλά τιμητική, και αναμένει ότι τα μέλη θα συμβάλουν ενεργά στις δραστηριότητες του ICDD. Στο παρελθόν, αυτό έχει προκαλέσει τη δια ζώσης συμμετοχή στις συναντήσεις. Η πρόοδος στην ηλεκτρονική επικοινωνία, ιδίως στην ταχέως αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα του ICDD, έχει καταστήσει δυνατή την ενεργό συμβολή στα δρώμενα χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στο Newtown Square, Πενσυλβάνια.
Τα μέλη συνεδριάζουν ετησίως, κάθε Μάρτιο, στην έδρα του ICDD, σε ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, καθώς και για την οργάνωση, το στρατηγικό σχεδιασμό και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει το ICDD. Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του ICDD είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των διαφόρων βάσεων δεδομένων.

Η ιδιότητα του μέλους του ICDD είναι ανοιχτή στους αιτούντες που ασχολούνται επαγγελματικά με το χαρακτηρισμό υλικών. Η τρέχουσα διαδικασία για την εκλογή των μελών περιλαμβάνει την υποβολή των ακολούθων πληροφοριών:

  1. Σύντομο βιογραφικό
  2. Συστατική επιστολή από ένα ενεργό μέλος
  3. Κατάλογος των τεχνικών υποεπιτροπών που προτίθενται να συμμετέχουν ενεργά

Επιπροσθέτως, φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) μπορούν να αιτηθούν για Student Affiliates. Όλη η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία για την επιλογή μέλους με την φοιτητική ιδιότητα είναι η ακόλουθη:

  1. Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένων των σπουδών
  2. Συστατική επιστολή από ένα ενεργό μέλος ή από τον Περιφερειακό Υπεύθυνο (Regional Co-chair )
  3. Κατάλογος των τεχνικών υποεπιτροπών που προτίθενται να συμμετέχουν ενεργά

Παρακαλείσθε όπως προωθήσετε τα στοιχεία στο Πρόεδρο της Επιτροπής Μελών, Δρ. Roman Shpanchenko (roman.shpa@samsung.com) ή για την περίπτωση αίτησης μέλους, στη έδρα του ICDD. Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί.

ICDD Headquarters
c/o Membership Committee
12 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 190731-3273
info@icdd.com

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την ιδιότητα του μέλους, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ανωτέρω διεύθυνση.

http://www.icdd.com/membership/register.asp