Η αποστολή του ICDD

Επιτροπή Βραβείων
Η αποστολή της Επιτροπής Βραβείων είναι να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα βραβεία διανέμονται εγκαίρως.

Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού
Η Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού είναι υπεύθυνη για τις αναθεωρήσεις του υπάρχοντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας:

 • Να εξασφαλίζει (μέσω του Νομικού Συμβούλου του ICDD) ότι τα αναθεωρημένα καταστατικά λειτουργίας συμμορφώνονται με τους νόμους της Κοινοπολιτείας της Πενσυλβάνια και με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε σχέση με το αφορολόγητο καθεστώς των μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών οργανισμών.
 • Να επανεξετάζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το σκοπό της εταιρείας.
 • Να προκηρύσσει τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής Εσωτερικού Κανονισμού για την αρχική έγκριση τυχόν αναθεωρήσεων και στη συνέχεια να υποβάλει αυτές τις προσωρινές αναθεωρήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξέτασή τους.
 • Να αποσαφηνίζει τις τρέχουσες διατάξεις του εσωτερικό κανονισμού, όπως αφαίρεση τυχόν αντιφατικών δηλώσεων, την γενικότερη αποσαφήνιση διατάξεων, την προετοιμασία προτεινόμενων τροποποιήσεων και την υιοθέτηση εγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων.

Επιτροπή Παροχών (σε Εργαζόμενους)
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ετήσια αναθεώρηση των προγραμμάτων παροχών σε εργαζόμενους του ICDD και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο βελτιώσεις, τροποποιήσεις και την έναρξη των νέων προγραμμάτων για να διατηρήσει το πακέτο παροχών για τους εργαζόμενους του ICDD.

Επιτροπή Grant-in-Aid
Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις για επιχορηγήσεις και προβαίνει σε συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των κονδυλίων για τη στήριξη έργων που συνάδουν με το σκοπό της εταιρείας.

Επιτροπή Σχεδιασμού
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση της αποστολής του ICDD, των βασικών στόχων και των εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διατύπωση συστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεχή ανάπτυξη και εξασφάλιση της εταιρείας.

Επιτροπή Συνεδρίων
Η επιτροπή θεωρεί αιτήσεις για χρηματοδότηση από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και διαθέτει τα κεφάλαια με βάση την ορθότητα του αιτήματος. Αυτή προσδιορίζεται από την συνάφεια των συνεδρίων με  την εκπαιδευτική αποστολή του ICDD. Η επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αλλαγές στην κατανομή των πόρων ή στην κατεύθυνσή τους. Η επιτροπή αποτελείται από 4-6 μέλη του ICDD. Τα έντυπα αίτησης και τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ICDD

Επιτροπή Μελών
Η επιτροπή έχει διττή αποστολή: (1) τον εντοπισμό πιθανών μελών από την διεθνή κοινότητα (βιομηχανικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικοί φορείς) που να παρέχουν στο ICDD τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην περίθλαση κόνεως και σε συναφείς τεχνικές και να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν ως εθελοντές σε διάφορες επιτροπές ή/και δραστηριότητες υποεπιτροπών, (2) να αναπτύξει και να εκτελέσει ένα στρατηγικό σχέδιο για να αξιοποιήσει καλύτερα τα μέλη για τη βελτίωση της αξίας του PDF και εν γένει την ανάλυση με ακτίνες-Χ. Δείτε επίσης: Membership

Επιτροπή Υποτροφιών

Η επιτροπή αποτελείται από μια διεθνή ομάδα μελών του ICDD που εξετάζουν τις αιτήσεις για την υποτροφία Ludo Frevel. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από τις γενναιόδωρες συνεισφορές των μελών, ινστιτούτων και εταιριών. Περισσότερες πληροφορίες.

Επιτροπή Οικονομικών
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 • Εκτέλεση της οικονομικής πολιτικής όπως αυτή υπαγορεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Προβαίνει σε συστάσεις όσον αφορά στις εκταμιεύσεις και την κατανομή των κονδυλίων.
 • Προβαίνει σε συστάσεις όσον αφορά στην τιμολόγηση.
 • Παρακολουθεί τον προϋπολογισμό.
 • Προετοιμάζει την έκθεση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας την οποία παρουσιάζει σε κάθε ετήσια συνάντηση.
 • Η Επιτροπή Οικονομικών είναι η "μητρική" επιτροπή των πωλήσεων και του marketing της σχετικής υποεπιτροπής και της Επιτροπής Αναθεώρησης του προϋπολογισμού.

Υποεπιτροπές της Επιτροπής Οικονομικών
Επιτροπή Αναθεώρησης του προϋπολογισμού
Η υποεπιτροπή καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό για εξέταση από την Επιτροπή Οικονομικών.

Υποεπιτροπή
Marketing
Η αποστολή της υποεπιτροπής μάρκετινγκ είναι να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Οικονομικών, σχετικά με τις στρατηγικές που θα εξασφαλίσουν την οικονομική κατάσταση του οργανισμού. Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τις πωλήσεις των προϊόντων και τις σχετικές πρωτοβουλίες δημοσίων σχέσεων που επικεντρώνονται στην αξία του ICDD στην επιστημονική κοινότητα. Η παρουσίαση της υποεπιτροπής περιλαμβάνει την εκτίμηση του μάρκετινγκ και των προϊόντων, τα σχέδια και την απόδοση των πωλήσεων.

Τεχνική Επιτροπή – Επίσης δείτε Εγγραφή τεχνικών υποεπιτροπών
Η Τεχνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 • Συστάσεις σχετικά με τις συντακτική επιμέλεια του ICDD.
 • Συστάσεις σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία των τεχνικών συντακτών.
 • Συστάσεις για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, εγχειριδίων αναζήτησης, κλπ.
 • Συστάσεις για την προετοιμασία των προγραμμάτων αναζήτησης των βάσης δεδομένων του ICDD.
 • Συστάσεις σχετικά με την προετοιμασία των τμημάτων της βάσης δεδομένων που στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς της τεχνολογίας (υποκατηγορίες/υποφάκελοι).
 • Συστάσεις για χορηγίες στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης και της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς και κοινότητες


Υποεπιτροπή Υλικών
Υποεπιτροπή κεραμικών υλικών
Η υποεπιτροπή κεραμικών υλικών είναι υπεύθυνη για (1) τον προσδιορισμό των κεραμικών υλικών στη βάση PDF (2) την οργάνωση του υποφακέλου των κεραμικών υλικών σε πρόσθετες υποκατηγορίες αναλόγως των ιδιοτήτων τους και (3) τη διασφάλιση της συνάφειας και της ποιότητας των σημερινών και μελλοντικών δεδομένων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των χρηστών.

Υποεπιτροπή μετάλλων και κραμάτων
Η υποεπιτροπή μετάλλων και κραμάτων είναι υπεύθυνη για (1) την κάλυψη των αναγκών των επιστημόνων με τα δεδομένα του υποφακέλου (2) την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του υποφακέλου (3) την επεξεργασία των δεδομένων για την διασφάλιση της ποιότητας και (4) επέκταση της κάλυψης και της χρησιμότητας του υποφακέλου.

Υποεπιτροπή Ορυκτών
Η υποεπιτροπή ορυκτών έχει ως στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του υποφακέλου για τους γεωλόγους και την βιομηχανική κοινότητα. Επιπλέον, στόχος της υποεπιτροπής είναι να συνεχίσει την εξέλιξη του υποφακέλου.

Υποεπιτροπή Οργανικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων
Η υποεπιτροπή οργανικών και φαρμακευτικών ενώσεων έχει ως στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας του υποφακέλου των οργανικών ενώσεων. Για το σκοπό αυτό, η υποεπιτροπή (1) παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλα τις οργανικές ενώσεις της βάσης δεδομένων, και (2) στηρίζει τις προσπάθειες που αναδεικνύουν τις δυνατότητες του υποφακέλου.

Υποεπιτροπή Πολυμερών
Η υποεπιτροπή πολυμερών ενθαρρύνει την ανάλυση πολυμερικών υλικών μέσω τεχνικών σκέδασης/περίθλασης. Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή βάσεων δεδομένων, την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για την ανάλυση των δεδομένων μέσω επισκέψεων σε εθνικά εργαστήρια και βιομηχανίες για την εκπαίδευση της κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό των πολυμερών και τη σημασία της προσεκτικής και της ενδελεχούς αξιολόγησης των δεδομένων περίθλασης.

Υποεπιτροπή χαρακτηρισμού και τεχνικών
Υποεπιτροπή περίθλασης ηλεκτρονίων
Η υποεπιτροπή περίθλασης ηλεκτρονίων είναι η «γέφυρα» της σχετικής κοινότητας επιστημόνων με τα άλλα μέλη του ICDD. Περιγράφει τις ανάγκες στο ICDD, έτσι ώστε το Κέντρο να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες αυτές. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με άλλες υποεπιτροπές και με την κεντρική διοίκηση του ICDD. Συγκεκριμένα, η υποεπιτροπή παρακολουθεί τα δεδομένα και προτείνει βελτιώσεις στις βάσεις δεδομένων και στα συναφή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην περίθλαση ηλεκτρονίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγονται από άλλους οργανισμούς εκτός ICDD.

Υποεπιτροπή περίθλασης υπό τεχνητές συνθήκες
Η υποεπιτροπή διοργανώθηκε για να διευκολύνει τη χρήση της βάσης PDF από την σχετική επιστημονική κοινότητα. Κάνει συστάσεις προς την ICDD σχετικά με το πώς τα δεδομένα περίθλασης που λαμβάνονται υπό τεχνητές συνθήκες θα πρέπει να καταγράφονται στη βάση PDF, και προτείνει συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή νέων διαγραμμάτων περίθλασης. Υποστηρίζει επίσης, επαφές με διάφορες ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στις τεχνικές περίθλασης υπό τεχνητές συνθήκες.

Υποεπιτροπή περίθλασης με ακτινοβολία σύγχροτρον.
Η υποεπιτροπή περίθλασης με ακτινοβολία σύγχροτρον ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των επιστημόνων του χώρου προς όφελος όλων επιστημόνων που ασχολούνται με τεχνικές περίθλασης κόνεως. Ειδικότερα, η υποεπιτροπή βοηθά το τεχνικό προσωπικό στην ενσωμάτωση των δεδομένων από ακτινοβολία σύγχροτρον στην βάση δεδομένων.

Υποεπιτροπή περίθλασης ακτίνων-Χ
Η υποεπιτροπή περίθλασης ακτίνων-Χ διατυπώνει συστάσεις ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση PDF με την εξέταση της οργανολογίας, της μεθόδου συλλογής δεδομένων και των υπολογισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες μεθόδους.

Υποεπιτροπή XRF
Η υποεπιτροπή XRF παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στα μέλη και το προσωπικό του ICDD σχετικά με της εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της τεχνικής XRF. Το συνέδριο Denver X-ray Conference και τα δύο διεθνούς κύρους περιοδικά AdvancesinX-rayAnalysis και PowderDiffraction αφιερώνουν σημαντικό χώρο στην τεχνική του XRF ενώ το ICDD διεξάγει ετησίως δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Υποεπιτροπές στο ICDD
Υποεπιτροπή εκπαίδευσης
Η υποεπιτροπή εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την υλοποίηση εργαστηρίων και οπτικοακουστικών προγραμμάτων καθώς και ειδικών συνεδρίων/συναντήσεων που ασχολούνται με την απόκτηση και την αξιοποίηση των δεδομένων περίθλασης και με τα προηγμένα συστήματα αναζήτησης (search/match) στη βάση δεδομένων PDF. Επίσης, ενθαρρύνει τη διδασκαλία των τεχνικών περίθλασης κόνεως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η υποεπιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας των συστημάτων ακτίνων-Χ και την συγκρότηση καταλόγων σχετικά με τα εργαλεία λογισμικού για περίθλαση κόνεως και φθορισμού ακτινών-Χ.

Υποεπιτροπή σύνταξης PDF
Η υποεπιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τις βελτιώσεις στη σύνταξη και γενικότερα σε ότι αφορά στις εκδοτικές διαδικασίες.