PDF-4

Η βάση δεδομένων PDF-4
Η βάση PDF-4 παρέχεται με ετήσια άδεια και “κλειδώνει” μετά την παρέλευση αυτής. Οι βάσεις δεδομένων αυτού του είδους αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Μόνο οι PDF-4+ και PDF-4/Minerals περιέχουν ταυτοποιημένα δεδομένα από το Linus Pauling File (LPF). Επίσης μόνο η βάση δεδομένων PDF-4/ Organics περιέχει ταυτοποιημένα δεδομένα από την Cambridge Structural Database (CSD).

Όλα τα PDF-4 προϊόντα περιλαμβάνουν ενσωματωμένο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων. Το λογισμικό αυτό παρέχει προχωρημένες δυνατότητες αναζήτηση και φιλτραρίσματος των δεδομένων με χρήση 72 διαφορετικών μεθόδων αναζήτησης των περιεχομένων της βάσης δεδομένων και με προσαρμοσμένη εμφάνιση των 125 πεδίων δεδομένων.  Η υιοθέτηση τεχνολογίας Java ™ συνδυάζει το σύγχρονο interface  με την δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων ευρετηρίασης έχοντας ως αποτέλεσμα μια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία επιλογών εξόρυξης δεδομένων. Διατίθενται επίσης ψηφιακά διαγράμματα και πλήρες αρχείο βοήθειας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με διανομέα του λογισμικού σας για το λογισμικό search/match που είναι συμβατό με τα προϊόντα PDF-4.

PDF-4+ Περιγραφήpurchase
Η PDF-4+ είναι μια προηγμένη βάση δεδομένων που συνδυάζει τις αρτιότερες πηγές στον κόσμο δεδομένων περίθλασης από κρυστάλλους και σκόνες ανοργάνων υλικών σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή σε τυποποιημένη μορφή για την ταυτοποίηση αγνώστων υλικών.

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει πολλά χαρακτηριστικά, όπως ψηφιοποιημένα διαγράμματα, γραφικά μοριακών ενώσεων και ατομικές παραμέτρους μεταξύ άλλων. Πολλά νέα χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί στη βάση PDF-4+ με στόχο την βέλτιστη ποσοτική ανάλυση με οποιαδήποτε από τις τρεις μεθόδους: Ανάλυση Rietveld, μέθοδος Reference Intensity Ratio (RIR) ή Total Pattern Analysis. Η PDF-4+ 2018 περιέχει 398.726 λήμματα.

Η βάση PDF-4+ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει πλήρως την αυτοματοποιημένη ποσοτική ανάλυση με την παροχή βασικών δεδομένων αναφοράς που απαιτούνται για αυτές τις αναλύσεις. Κάθε διάγραμμα, ανεξάρτητα από τον τύπο ή την πηγή, μπορεί να εμφανιστεί ως ένα ψηφιοποιημένη πρότυπο, επιτρέποντας καθολική ανάλυση διαγράμματος (total pattern analysis). Τρεις διαφορετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς ανάλογα με την πηγή των δεδομένων και των πληροφοριών που απαιτούνται. Η PDF-4+ επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο αλγόριθμο και στη συνέχεια, επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τις παραμέτρους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει και να μεταβάλλει κοινές οργανολογικές παραμέτρους, διαμορφώσεις οπτικών και άλλες πειραματικές παραμέτρους, και του μεγέθους των κρυσταλλιτών.

Η βάση PDF-4 + περιλαμβάνει 300.078 λήμματα με ένταση αναφοράς (Ι/Ιc) που είτε έχουν υπολογιστεί θεωρητικά από μελέτη περίθλασης μονοκρυστάλλου ή πειραματικά. Σε μια ανάλυση RIR, όλες οι φάσεις πρέπει να εντοπιστούν και κάθε φάση πρέπει να έχει μια γνωστή τιμή RIR. Ο μεγάλος αριθμός των εγγραφών με τιμές RIR επιτρέπει τη συχνή χρήση αναφορών για την επιτυχή ποσοτική ανάλυση.
Οι ατομικές παράμετροι που αναγράφονται στις 295.309 εγγραφές προέρχονται από τους οργανισμούς LPF, ICDD και NIST. Οι τεχνικές Rietveld μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ατομικές παραμέτρους για ποσοτική ανάλυση και δομικό προσδιορισμό. Η βάση δεδομένων PDF-4+ εμπεριέχει πίνακες ατομικών παραμέτρων σκέδασης ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός διαγραμμάτων περίθλασης ηλεκτρονίων, νετρονίων και μεταβλητού μήκους κύματος από βασικές αρχές.

Η PDF-4+ περιέχει περισσότερα δεδομένα και περισσότερους τύπους δεδομένων που επιτρέπουν την ταχεία ταυτοποίηση υλικών. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αυτοματοποιημένες ποσοτικές αναλύσεις με την παροχή βασικών δεδομένων αναφοράς που απαιτούνται για αυτές τις αναλύσεις. Κάθε διάγραμμα, ανεξάρτητα από τον τύπο ή την πηγή, μπορεί να εμφανιστεί ως ένα ψηφιοποιημένο διάγραμμα. Ενισχύσαμε την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση με την προσθήκη περισσότερων δεδομένων (I /Ic) και ατομικών συντεταγμένων. Η χρήση της Java ™ βελτίωσε την ταχύτητα, την ευκολία, και επέτρεψε πολλά νέα χαρακτηριστικά για την επιτυχή εξόρυξη δεδομένων.

PDF-4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

PDF-4/ORGANICS - purchase
H βάση δεδομένων PDF-4/Organics 2018, είναι μεγαλύτερη βάση διαγραμμάτων περίθλασης ακτίνων-Χ για οργανικές ενώσεις και περιλαμβάνει 526.126 εγγραφές. Το προϊόν έχει όλες τις δυνατότητες της οικογένειας των προϊόντων PDF-4. Αυτή η βάση περιλαμβάνει επίσης τα υπολογισμένα διαγράμματα όλων των φαρμακευτικών ενώσεων της  Cambridge Structural Database (CSD), των πολυμερών (συμπεριλαμβανομένων αμύλων και κυτταρινών) μαζί με έκδοχα φαρμακευτικών προϊόντων.
Αυτή η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί για την ταχεία ταυτοποίηση ενώσεων σχετικών με φαρμακευτικές και χημικές βιομηχανίες. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση με περιθλασίμετρα και συστήματα ανάλυσης δεδομένων των κορυφαίων κατασκευαστών εξοπλισμού ακτίνων-Χ. Η βάση δεδομένων είναι δημοφιλής για τους επιστήμονες που εργάζονται σε καταναλωτικά προϊόντα,  την κατάλυση, την ιατροδικαστική επιστήμη, σε αναλυτικά εργαστήρια και στην φαρμακευτική βιομηχανία.

PDF-4/MINERALS   - purchase
Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 45.497 εγγραφές σχετικές με ορυκτά και καλύπτει >97% όλων των ορυκτών που ευρετηριάζονται στην βάση Fleischer's Glossary of Mineral Species και στην International Mineralogical Association. Επιπροσθέτως η βάση περιλαμβάνει μη ταξινομημένα ορυκτά, συνθετικά υλικά και παραλλαγές αυτών. Πολλά συνήθη μεταλλεύματα  έχουν χαρακτηρισθεί με πειραματικές μετρήσεις σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Συνολικά, αυτό οδηγεί σε μια εκτεταμένη βάση δεδομένων που περιέχει δεδομένα από τέσσερις διαφορετικές πηγές δεδομένων. Τα δεδομένα ελέγχονται ετησίως από την υπεύθυνη ομάδα εργασίας (task group). Η ομάδα εργασίας ταξινομεί τα υλικά σε ομάδες και «οικογένειες» και βοηθά στην ανάλυση και τον χαρακτηρισμό τους. Περίπου 1000 καταχωρήσεις ορυκτών έχουν προστεθεί από τις βάσεις δεδομένων των LPF, ICDD και NIST. Αυτές οι καταχωρήσεις περιλαμβάνουν ατομικές συντεταγμένες, προσομοιώσεις και μοριακά γραφικά, όπως αναφέρεται στην περιγραφή της σειράς PDF-4+.